Shinya Fujino—@morinokami

Shinya Fujino—@morinokami

Shinya Fujino is an xbar plugin contributor.

Visit @morinokami on GitHub

wakeonlan

Sends 'magic packets' to turn on a computer.

Shinya Fujino (@morinokami)