Shi Han—@shihanng

Shi Han—@shihanng

Shi Han is an xbar plugin contributor.

Visit @shihanng on GitHub

chunkwm/skhd helper

Plugin that displays desktop id and desktop mode of chunkwm.

Shi Han (@shihanng)